Projekční činnost

Naše společnost vám vytvoří projekt pro váš rodinný dům, byt, garáž, ale i pro bytový dům nebo zasíťování území.

Vypracujeme dokumentaci pro získání územního souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení, dokumentaci pro provedení stavby a skutečného provedení atd.

Projekční práce nabízíme v těchto oblastech:

 • rodinné domy

 • byty

 • komerční budovy

 • bytové domy

 • garáže

 • objekty pro podnikání atd.

Dále zajišťujeme následující služby:

 • inženýring (vyjádření dotčených orgánů a dalších účastníků řízení, jednání se stavebním úřadem ve věci stavebního povolení a územního rozhodnutí)

 • vytýčení stavby geodetem

 • vypracování radonového průzkumu

 • vypracování statického posudku

 • vypracování PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)

STUDIE

Studie představuje prvotní návrh vašich představ na papíře.

Jedná se vyřešení základního členění prostoru, včetně návrhu vzhledu a základních materiálů. Součástí studie je také osazení objektu na pozemku.

Studie obsahuje:

 • průvodní zprávu

 • situace osazení objektu na pozemku

 • půdorysy jednotlivých podlaží s dispozičním řešením

 • řez objektem

 • barevné pohledy

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS

Dokumentace představuje umístění stavby na pozemku, včetně napojení na místní komunikace a připojení na inženýrské sítě v souladu s územní plánem obce.

Dokumentace obsahuje:

 • průvodní a souhrnnou technickou zprávu

 • výkresovou část – zákres do katastrální mapy, koordinační situace, půdorysy, řezy a pohledy

 • projekt požárně bezpečnostního řešení

 • projekt napojení inženýrských sítí

 • dopravní napojení vjezdu

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dokumentace obsahuje rozměry a velikost objektu, materiálové charakteristiky, rozměry základních konstrukcí a použité technologie dle platných norem.

Dokumentace obsahuje:

 • průvodní a technickou zprávu

 • situace

 • stavebně-architektonické řešení

 • půdorysy všech podlaží, včetně základů a střechy

 • řezy

 • pohledy

 • stavebně-technickou část

 • projekt požárně bezpečnostního řešení

 • projekt technologií (voda, kanalizace, vytápění, elektro, plyn)

 • projekt přípojek

 • dopravní napojení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dokumentace rozšiřuje a upřesňuje dokumentaci pro stavební povolení.

Jedná se o vyřešení detailů, včetně návaznosti jednotlivých konstrukcí a případných kolizí rozvodů inženýrských sítí. Dokumentace slouží jako podklad pro vypracování rozpočtu stavby.

Dokumentace obsahuje:

 • technickou zprávu

 • půdorysy všech podlaží, včetně základů a střechy

 • řezy

 • pohledy

 • detaily

 • skladby stropů a výkresy tvarů

 • specifikace materiálů a výpis prvků (okna, dveře, klempířské a zámečnické prvky)

 • projekty inženýrských sítí

 • dokumentaci inženýrských přípojek

 • položkový rozpočet stavby

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Dokumentace obsahuje skutečné rozměry konstrukcí včetně rozvodů inženýrských sítí nutných pro provozování objektu.

Máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat